Stanovy LDT Dráček z.s.

 

Článek I.

Název spolku

LDT Dráček z.s. (dále jen spolek).

Článek II.

Sídlo spolku

Ke Skále 55, Most 434 01

Článek III.

1 - Účel spolku

Účelem spolku je veřejný zájem v poskytování služeb spočívající v organizaci, pořádání, vytváření a propagaci dětských táborů, zotavovacích akcí, dětských dnů a jiných akcí, volnočasových aktivit, kroužků a jiných aktivit s tím spojené, které probíhají v různém časovém období, sezóně, týdnech, dnech, hodinách, mohou probíhat i celoročně, se zaměřením na děti předškolního a školního věku.

2 -  Hlavní činnost

Hlavní činností spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny zejména v čl. III. a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a)     Organizace, pořádání a vytváření dětských táborů, zotavovacích akcí v době trvání více jak 5 dní v různém období, převážně v době školních prázdnin a volna pro děti předškolního a školního věku.

b)     Propagace Spolku, publikování článků, správa webových stránek, pořizování fotografií a video záznamů, následně jejich úprava a použití v rámci propagace Spolku, či zveřejnění na stránkách tábora či sociálních sítí Facebook.

c)     Shánění, získávání a přijímání sponzorských darů a to formou finančních i věcných darů, různých grantů a dotací, které poslouží k pořádání akcí, správě majetku, nákupu a obecně k chodu spolku.

d)     Vzdělání a rozvíjení členů spolku, účast na školeních, prezentacích a jiných vzdělávacích aktivitách, zvyšující rozvoj členů spolku.

e)     A další jiné aktivity prospěšné v obecném zájmu spolku a veřejnosti.

 

Článek IV.

1 - Vznik a členství

a)     Členem spolku se může stát každá osoba, která sdílí s ostatními členy stejné zájmy uvedené v těchto stanovách a souhlasí li s jejich obsahem. Členem se mohou stát fyzické osoby bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost nebo náboženské vyznání. Za nezletilé a mladistvé členy vykonávají členská práva a povinnosti jejich zákonní zástupci.

b)     Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou spolku, který o přijetí rozhoduje. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

c)     Členství ve spolku je dobrovolné. Podmínkou pro vznik členství je podpis přihlášky osobou, která se hodlá stát členem spolku a schválení a podepsání přihlášky předsedou spolku.

     2 -  Zánik členství

a)     Vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství k rukám předsedovi spolku

b)     Úmrtím člena.

c)     Vyloučením člena -  členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena spolku: členská schůze má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplívající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku, výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li závažnou újmu.

d)     Zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

3 - Druhy členství

a)     Aktivní člen spolku – (dále v těchto stanovách jen člen) – jedná se o osobu, která je starší osmnácti let a je aktivním členem spolku, tím se rozumí, že se přímo podílí na akcích pořádaných Spolkem.

b)     Spřízněný člen spolku -  jedná se o osobu starší osmnácti let, má-li stejný zájem s členy spolku, ale nepodílí se aktivně na akcích pořádaných Spolkem.

c)     Mladiství a nezletilí člen spolku  jedná se o osobu, která nedovršila věku patnácti let (osoba nezletilá, věk od 15 – 18 let ) a věku 18 let (osoba mladistvá, věk 15 – 18 let) a mají stejný zájem s členy spolku, ale nepodílí se aktivně na akcích pořádaných spolkem. Práva a povinnosti mladistvých a nezletilých členů vykonávající jejich zákonní zástupci.

4 - Práva  a povinnosti aktivního člena spolku

a)     Právo podílet se na činnosti spolku

b)     Právo spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c)      Právo volit orgány spolku,

d)     Právo být volen do orgánů spolku,

e)     Právo svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

f)      povinnost dodržovat stanovy spolku,

g)     povinnost podílet se na činnosti spolku

h)     povinnost svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen

 

5 - Práva a povinnosti spřízněného člena spolku

a)     Právo být pravidelně informován o dění spolku

b)     Právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích, vyhlášených cenách akce, apod.)

c)      Právo účastnit se činnosti spolku, dle podmínek konkrétní akce spolku

d)     Právo podpořit spolek finančním či věcným darem

e)     Povinnost podílet se na vytváření dobré pověsti

f)       Povinnost spolupracovat s ostatními členy spolku pro rozvoj spolku a jeho činnosti

g)     Povinnost dodržovat stanovy spolku

6 – Práva a povinnosti mladistvého a nezletilého člena spolku

a)     Právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích, vyhlášených cenách akce, apod.)

b)     Právo účastnit se činnosti spolku, dle podmínek konkrétní akce spolku

7 –  Seznam členů spolku

a)     Seznam členů spravuje předseda spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů

8 –  Vypořádání vůči členům

b)     Veškeré vypořádání vůči členovy, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství

Článek V

Orgány spolku

        1 – Nejvyšší orgán spolku

a)     Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.

b)     Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.

c)     Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

d)     Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

2 – Členská schůze – aktivní členové

a)     Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov.

b)     Volí předsedu a odvolává jej.

c)     Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předchozí rok.

d)     Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští rok.

e)     Rozhoduje o vyloučení členů.

f)      Rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob.

g)     Rozhoduje o provozování kanceláře spolku.

h)     Rozhoduje o zániku spolku.

3 – Rozhodnost

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomocí jiného orgánu spolku.

4 – Zasedání členské schůze

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku vedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

5 – Pravomoc

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

 

6 – Rovnost

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovni.

 

7 – Neohlášená záležitost

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

8 – Zápis

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze

9 – Statutární orgán spolku

a)     Statutární orgán spolku je předseda spolku (individuální orgán) a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období 5 let.

b)     Členskou schůzi svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.

c)     Jménem spolku je oprávněn jednat: předseda, ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem.

d)     Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.

 

10  – Delegát

a)     Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.

b)     Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.

Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

Článek VI

Předseda

1 - Oprávnění

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Schvaluje přihlášky nových členů.Za spolek může jednat rovněž předsedou spolku zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

 

2 - Dispoziční právo

Předseda má dispoziční právo k účtu spolku zřízenému u peněžního ústavu.

3 - Volební období

Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby.

4 - Předseda je povinen

a)     Svolávat zasedání členské schůze.

b)     Vést řádně agendu členské schůze a seznam členů schůze.

c)     Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

d)     Jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Článek VII

1 - Správní rok

a)     Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

b)     Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VIII

Zásady hospodaření spolku

1 - Prostředky

a)     Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z dědictví a odkazů, ze státních příspěvků a dotací, nadačních grantů, z příjmu ze svých činností a z výnosu svého majetku.

b)     Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

c)     Získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činnosti naplňující poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

d)     Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

e)     Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek IX

1 - Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

2 - Účetnictví

Spolek účtuje dle pravidel účetnictví, určených pro subjekty, které nejsou založené za účelem vytváření zisku. Spolek pro svou činnost zřizuje účet u peněžního ústavu, k němuž má dispoziční právo pouze předseda spolku a případně předsedou spolku písemně zmocněný aktivní člen.

3 - Hospodářský výsledek

Pokud hospodářský výsledek spolku vykáže ztrátu, rozhodne členská schůze o způsobu vyrovnání této ztráty, v případě zisku se tento v celém rozsahu použije pro financování hlavní činnosti spolku.

Článek X

1 - Zánik spolku

a)     dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b)     pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.

 

V Teplicích dne: 03.12.2020

 

 

Stanovy spolku vytvořil: 

předseda představenstva - Pavel Korkeš